Nagy ekténia

Diakónus: Békességben könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!
A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!
Az egész világ békességéért, Isten szentegyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!
Een szent hajlékért s mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és istenfélelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!
Szentséges főpásztorunk Ferenc római pápáért, istenszerető püspökeinkért, a tisztes áldozópapságért, a Krisztus-szerinti segédlő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!
Szeretett magyar hazánkért, országunk vezetőiért és népünkért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!
Ezen városért, minden városért, községért és vidékért, s az azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!
A levegőnek kedvező mérsékletéért, a föld terményeinek bőségéért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!
A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért s ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!
Hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz!
Nép: Uram, irgalmazz!
Oltalmazz, ments meg, könyörülj és őrizz meg minket, Isten, a te kegyelmeddel!
Nép: Uram, irgalmazz!
Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat, az Istenszülő és mindenkor szűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!
Nép: Néked, Uram.
Püspök: Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.
Nép: Amen.
 
Il Santo Padre benedice con la croce i presenti, dicendo:
Benedíctio Dómini et misericórdia eius
descéndat super vos de eius grátia et amóre,
in omni témpore,
nunc et semper et in sǽcula sæculórum.
Amen.
 
Metropolita: Szentséges főpásztorunknak, Ferenc pápánknak adj, Urunk, békességet, egészséget és áldást számos boldog éven át!

Föltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halát, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.